Pikkalan junalauttasatamasta ja yhdyskuntarakentamisesta pääkaupunkiseudulla

Väinö Castrénin muistio 18.5.2000

Kun Baltian rataverkko saadaan kuntoon, mikä on kuljetusmääristä(ja rahoituksesta)riippuva asia, on Suomen vientikuljetuksilla Länsi- ja Keski-Eurooppaan hitaan merikuljetusten rinnalla myös nopea rautatievaihtoehto. Se edellyttää kuitenkin junalauttasatamien perustamista mahdollisimman lyhyen Suomenlahden ylityksen tarpeisiin. Tällaisia paikkoja ovat Suomessa joko Helsinki tai Kirkkonummi (ja Hanko) ja Virossa Muuga ja Paldiski, joissa kaikissa on jo rata- ja satama. Liikenteessä on silloin syytä varautua kymmeniin miljooniin tonneihin vuodessa. Merikuljetusmatkojen pituudet ovat eri satamavaihtoehdoista Muugaan tai Paldiskiin lähes yhtä pitkät (n 80 km) ollen Länsisatamasta kuitenkin lyhyin (n 70 km). Länsisatama on myös rannikkoväylän osalta helpoin.

Rautatiekuljetukset satamasta muualle Suomeen vaativat Pikkalasta oikorataa Lohjalle (hyvin myöhään ja suurilla liikennemäärillä, sillä aluksi pärjätään Karjaalle rakennettavalla kolmioraiteella) ja radan (sähköistystä) Hyvinkäälle. Vuosaaresta ratatunnelia Saviolle ja itärataa, Länsisatamasta ja Sörnäisistä ratatunneleita Pasilaan ja pääradan parantamista (ei tarvitse) sekä Itärataa. Rautatieyhteys Vuosaaresta Turun suuntaan on hankala. Ratakuljetusten määrän kasvaessa Pikkala sijaitsee maantie- ja rataverkon kannalta edullisimmin.

Nykyinen Länsisatama on ongelmallinen liikenteen kannalta, mutta jos tie- ja ratayhteys sinne tehdään Pasilasta Vallilan ali tunnelissa ja Jätkäsaarta jopa laajennetaan 90 hehtaaria merelle, on se tilapäisratkaisuna ja tulevaisuuttakin ajatellen paitsi erinomainen kapasiteetiltaan myös ympäristövaikutuksiltaan kantakaupungille ja olevalle Ruoholahden asuinalueelle. Jos Jätkäsaaresta tulee asuinalue, ei rahtikuljetuksille ole mahdollisuuksia, vaan tunneli muuttuu palvelemaan asuinalueen raideliikennetarpeita sekä Etelä-Espoon ja Pisara-ratoja.

Sörnäisten satama on junalauttaliikenteelle sopiva, mutta rautatien siirtäminen pois Vallilan laaksosta ja Hermanninrannasta Vallilan alittavaan tunneliin olisi tarpeellista (?), ja silti ei satamaratapihalle olisi ehkä riittävästi maa-aluetta. Sörnäisten sataman maankäyttö virkistys-, asuin- ja keskustatoimintoihin sekä Kustaanmiekan laivaliikenteen keventäminen on toivottavampaa.

Vuosaaren satamaan rakennettava rautatie tarjoaa junalauttamahdollisuuden, mutta tunneliradan pituus ja poikkileikkaus (sehän on OK !!), pääradan raidekapasiteetti Kerava – Hyvinkää (po, Riihimäki)–välillä sekä järjestelyratapihan maa-alatarve satamassa vaativat lisäselvityksiä ennen ratkaisun kelvollisuuteen luottamista. Hankkeen toteutuvuus tai ainakin sen viipyminen on jatkuva ongelma (Vuosaaren ratayhteydet perustuvat täysin oikorataan Kerava – Lahti).

Pikkalan sataman varustamisesta junalauttalaiturilla on tehty esiselvitys, joka osoittaa ratkaisun nopeasti toteutettavaksi, halvaksi ja toimivaksi. Pikkalan laajennettavuus on hyvä.
Satamien siirto vapauttaa maata muuhun rakentamiseen, mutta toisaalta estää vastaavan rakentamismahdollisuuden Vuosaaressa. Pikkalassa sataman kasvu voimistaa Kirkkonummen kasvua. Pääkaupunkiseudun kasvupaineet ohjautuvat sinne merkittävästi ja luontevasti olevan infrastruktuurin ja rakentamispotentiaalin hyödyntäen. Junalauttaliikenteen mahdollisesti myöhemmin korvaava rautatietunneli Porkkalasta Tallinnaan vahvistaisi yhdyskuntakehitystä entisestään kytkemällä Tallinnan ja Helsingin jopa 30 minuutin matka-ajan läheisyyteen.

Kun satamakapasiteetin tarve Suomessa yleensäkin vähenee rautatiekuljetusten lisääntyessä, ja varsinkin jos rautatietunneli rakennetaan Suomenlahden ali, on ”pienten askelten politiikka” nyt viisainta. Rakennettakoon ensiksi junalauttasatama Pikkalaan sekä rautatie- ja tietunnelit Länsisatamaan, jota laajennetaan täyttämällä. Näillä toimenpiteillä ei haitata muita vaihtoehtoja, vaan pikemminkin parannetaan niitä, ja luodaan pääkaupunkiseudulle toimiva liikennejärjestelmä ja edellytykset kestävälle kaupunkirakenteelle.

Kirjoitus on aikaisemmin julkaistu Baltirail-yhdistyksen kotisivulla https://baltirail.files.wordpress.com/2009/09/pikkalan-junalauttasatamasta-ja-yhdyskuntarakentamisesta-paakaupunkiseudulla.pdf