Näkemys ja ehdotus Helsingin yleiskaavan 2002 kehittämiseksi

Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunnalle 9.11.1999

Helsingin – ja Suomen – kansainvälistä asemaa ei kehityskuvaluonnoksessa 12.8.1999 ole käsitelty. Helsingin kehityskuvassa 1995 ennakoitu ja tavoiteltu kehitys kaipaa seurantaa ja täsmennyksiä. Erityisesti Suomen lähialueiden nopeat muutokset kuluneella vuosikymmenellä vaativat Helsingissä herkkyyttä, jota yhteiskunnan kehityskurssin tarkistamisessa ja yhdyskuntasuunnittelussa harvoin on liikaa. Tässä näkemyksessä kiinnitämme huomiota EU:n pohjoisen ulottuvuuden todellisuuteen, Helsingin ja Tallinnan – kahden pääkaupungin – yhteiseen tulevaisuuteen sekä eräiden pääkaupunkiseudun ratalinjausten ja kaupunkirakenteen mahdollisuuksiin.

Pohjoinen ulottuvuus, kansainvälisyys

EU:n liikennekorridori nro 1 yhdistää tavoitteellisesti Suomen ja Baltian Keski-Eurooppaan. Yhteyden toimiminen edellyttää paitsi maanteiden myös rautateiden parantamista, kuten Suomen, Viron, Latvian, Liettuan, Venäjän, Puolan ja EU:n liikenneministerit kahteenkin kertaan ovat julistaneet. Käytännössä Suomenlahti ja autoistumistrendi ovat olleet junaliikenteen jarruina. Suomella ei ole kiinteää maayhteyttä muuhun Eurooppaan kuin Haaparannan tai Pietarin kautta. Erityisen syrjäinen ja kuljetuksellisesti haavoittuvainen Suomi on talvella ja poikkeusoloissa. Kaikesta huolimatta ei Suomessa ole rautatiemahdollisuutta etelään pidetty edes keskustelun arvoisena.

Englanti, Tanska, Ruotsi ja Norja saavat tunneli- ja siltayhteyksillään turvatuksi yhteytensä manner-Eurooppaan ja siten kilpailuasemansa osin Suomeakin vastaan. Suomen osallistuminen täysimääräisesti EU:n, Baltian ja itäisen Keski-Euroopan kulttuuriseen kehitykseen ja talouskasvuun edellyttää, että näille alueille on nopea ja varma yhteys – rautatietunneli. Sen lisäksi on Helsingistä rakennettava Varsovaan ja Pietariin uudet suurnopeusradat. Aluksi yhteys toteutettaisiin junalautalla ja olevia huonokuntoisimpia ratajaksoja Baltiassa parantaen.

Helsinki ja Tallinna

Laivayhteyden hitaudesta huolimatta matkustajien ja rahdin määrä kasvaa. Talvimerenkulun hankaluuksien voittaminen ja matka-ajan lyhentäminen junalla tunnelin linjauksesta riippuen alle puolen tunnin tai tunnin merkitsee, että kaupungit ovat toistensa työssäkäynti-, asumis- ja asiointietäisyydellä kuten nykyisin Kerava tai Riihimäki Helsingin keskustasta.

Kaupunkien yhteyden parantaminen laajentaa niiden sivistyksellistä ja kulttuurista pohjaa, mikä on erityisesti Helsingin eurooppalaisuuden markkinoimisessa eduksi. Kaksoismetropolin kaksimiljoonaiseksi kasvava väestö, laajentuvan talousalueen tuotannon ja kaupan mittasuhteet sekä kansainvälinen erityisasema Venäjän ja varsinkin Pietarin naapurina luovat hyvät edellytykset kestävälle kasvulle ja kansainväliselle painoarvon vahvistumiselle. Vertailuesimerkkeinä voidaan mainita Juutinrauman ja Kanaalin alueet. Alle kahden tunnin matka-aika uutta rantarataa pitkin Helsingistä Pietariin merkitsee, että Pietari on ajallisesti lähempänä kuin Tallinna talviolosuhteissa laivaliikenteen aikana.

Mikäli tunneli tehdaan Porkkalasta, mikä rakennuskustannuksiltaan on halvinta, on kaksoiskaupungin synergia suurimmillaan, koska Kirkkonummi ja Espoo ovat yhdysradan varrella. Viron puolella vastaava etu saadaan Viimsin ja Maardun kuntien kehittymispotentiaalilla.

Seudullisia ratalinjauksia

Eurorata nousee maan pinnalle Porkkalan niemellä ja liittyy rantarataan Pikkalan ja Masalan välillä. Rata jatkuu Etelä-Espoon ratana siten, etta linjaus kulkee Lauttasaaren teollisuusalueen, Jätkäsaaren ja Munkkisaaren ali Pasilaan Pisara-ratana.

Jätkäsaaresta Pasilaan rakennetaan satamaratatunneli Euroradan osaksi tai viereen.

Pasilassa Eurorata Iiittyy päärataan, jolta rakennetaan yhteydet lentokentälle Tikkurilan kautta ja Pietariin Suomenlahden rannikkokaupunkien kautta. Varaudutaan linjaukseen lentokentältä etelään Martinlaakson radalle ja pohjoiseen pääradalle Klaukkalan, Nurmijärven, Rajamäen ja Hyvinkään kautta aina Vaasaan ja Uumajaan. Myös itäradalta on liittymä pääradan kautta lentokentälle.

Suurnopeusjunille varataan ajomahdollisuus kaupunkiliikenteestä erillään. Kaikki uudet ratalinjaukset tehdään kaikille junatyypeille soveltuviksi.

Kaupunkirakenteen ja maankäytön potentiaalia

Tunneliradan maanpäällinen osuus luo Porkkalan niemellä ja Sundsbergin alueella vähintään sadantuhannen asukkaan ja kymmenien tuhansien tyopaikkojen rakentamismahdollisuuden ympäristöllisesti ja kaupunkirakenteellisesti oivalliseen paikkaan. Etelä-Espoon radan kansainvälinen yhteys tukee koko ratahanketta ja lisää alueen maankäytön mahdollisuuksia samalla, kun se tuo rantaratasuunnalle liikennevarmuutta lisääväan rinnakkaislinjauksen.

Itäradan varrelle voidaan osoittaa suuret asuin- ja työpaikka-alueet. Itärata liittää rannikon kaupungit Helsingin seutuun ja Pietariin, tasapainottaa mm. satamien liikennettä ja kapasiteettia sekä keventää E18 -tien ja Salpausselän radan kuormitusta. Uusi rata tuo itäsuuntaan liikennevarmuuden, riittävän junakapasiteetin ja mahdollisuuden suurnopeusjunien ajonopeuteen. Nykyisin autoliikenteen varassa olevat kasvavat yhdyskunnat saadaan rautatien piiriin.

Euroradan linjaus pohjoiseen tuo pääratasuunnalle liikennevarmuutta lisäävän rinnakkaislinjauksen samalla, kun sen varrella olevat nyt autoliikenteen varassa olevat kasvavat yhdyskunnat saadaan rautatien piiriin. Suomen rataverkon suora yhteys lentokentälle parantaa muun Suomen ja Euroopan yhteyksiä.

Länsisataman rautatiekuljetusten tunnelointi on keskustaväyläan ja Töölönlahden rakentamisen kannalta kiireellistä. Tavarasataman loputtua palvelee rata tulevaa Jätkäsaaren asuinaluetta, joka voidaan suurentaa jopa 170 hehtaarin laajuiseksi Lauttasaaren selkää täyttämällä. Yöaikainen tavaraliikenne on siinäkin tapauksessa mahdollista.

3-kehän ja erityisesti Ientokentän ympäristöjen merkitys Suomen logistisina keskuksina kasvaa raideyhteyksien myötä. Tunnelin rahtiliikennettä ohjataan rantarataa pitkin myös Pasilan maaliikennekeskukseen ja muualle Suomeen Helsingin ohi uutta Siuntio – Virkkala -yhdysrataa pitkin.

Kestävän kehityksen vahvistuminen: Iiikenteen päästöt vähenevät kaupungeissa, maalla, merella ja ilmassa; Tallinnan laivojen rekat poistuvat keskustasta; hiilen ja öljyn tuonti junilla vapauttaa satamakapasiteettia ja ranta-alueita; kaupunkirakenteeseen voidaan jättää ympäristöllistä väljyyttä; maan arvo nousee; turismi Iisääntyy, työllisyys ja taloudellinen toimeliaisuus paranee; työvoimapula helpottuu; Suomenlahden ja Baltian pääkaupunkien yhteys kiinteytyy; Berliini on yöjunan etäisyydellä…

Eri Iinjausvaihtoehtojen mukaisesti ovat tunneleiden merenalaiset pituudet 54…80 km. Lyhyin on Porkkalasta Naissaareen ja pisin Ruoholahdesta Rohuneemeen. Poikkileikkauksessa on turvallisuus- ja huoltosyista kaksi erillista tunnelia. Toteutusaika on 10 vuotta tutkimusten aloittamispäätöksestä.

Helsingin alla oleva kiinteä prekambrinen kallioperä laskeutuu loivasti Suomenlahden alle ja on Tallinnassa 100…150 metrin syvyydessä. Tämä kallioperä tarjoaa hyvät mahdollisuudet rakentaa jopa merenalaisia tunneleita. Suurimmat geotekniset hankalauudet ovatkin Viron alueella, jossa tunneli on pehmeämmässä kallioperässä mutta kuitenkin mantereen alla. Ennakoitavista rakentamisolosuhteista ja kustannuksista on vankkaa kokemusta sekä Suomessa että ulkomailla. Kansainväliset tunneliasiantuntijat pitävät hanketta toteuttamiskelpoisena, kunhan geoteknisilla tutkimuksilla kallioperä tarkasti selvitetään.

Talous ja toteutumisedellytykset

Tunneliradan kokonaiskustannukset ovat linjauksesta ja varustelusta riippuen 6…10 miljardia ja koko Eurorata Puolan rajalta Helsingin kautta Pietariin noin 30 miljardia markkaa. Näin suuri investointi on osissaankin kansainvälinen.

Varovaisillakin rahdin ja matkustajien määrillä on investointi- ja ylläpitokustannukset katettavissa tulevilta käyttäjiltä perittävillä maksuilla tämänkaltaisille infrastruktuurihankkeille kansainvälisesti normaalein ehdoin. Jättihankkeen rahoitus on saatavilla ilman merkittävää yhteiskunnallista panostusta, kunhan tarvittavien pitkäaikaisten lainojen takuut saadaan kansainvälisten rahoitusorganisaatioiden sekä osallistuvien maiden yhteiskunnallisten instituutioiden sopimuksin.

Ratkaisevaa niin tunnelin kuin muidenkin rataosien toteutumiselle on koko Pietari – Helsinki – Varsova -radan merkittävyyden oivaltaminen ja hyväksyminen sekä siitä syntyvä toteuttamispyrkimys. Radan rakentaminen on ensisijaisesti Suomen sekä Helsingin seudun ja kaupungin etu, mistä kaikki osapuolet hyötyvät. Muilla ei ole hankkeen kehittämiseen todellisia edellytyksiä eikä käynnistysintressiä, sillä heillä on omista lähtökohdistaan erilaiset tilanteet ja vaihtoehtoiset ratkaisut. Suomen – ja Helsingin – on oltava aktiivinen valmistelija ja koordinaattori.

Mikäli ratayhteyteen ei varauduta, saattaa syntyä teknisiä esteitä ja ainakin merkittäviä taloudellisia ja toiminnallisia haittoja. Toistaiseksi Helsingin kaavoitus ei estä hanketta, mutta kun keskustan ja sen maanalaisen tilan ja Iiikenteen eri kehittämislinjat alkavat selkiytyä, saattaa vahinkoa syntyä, ellei Eurorataa oteta huomioon. Juuri nyt ovat Helsinkiin, pääkaupunkiseutuun ja koko Suomeen kohdistuvat kehittämispaineet hämmästyttävän yhdensuuntaiset Eurorata-ratkaisun kanssa – Jo satamaradan, Pisararadan ja Etelä-Espoon radan yhteisinvestoinneissa säästetään satoja miljoonia.

Ehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta päättänee:

  • merkitä tiedokseen edellä esitetyn näkemyksen ja oheiset liitekartat Helsingin yleiskaavan 2002 kehittämiseksi
  • kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa täydentämään Helsingin yleiskaavan kehityskuvaa 1999 sekä tekemään Helsingin yleiskaavan 2002 liikennejärjestelmään ja alueiden käyttösuunnitelmaan tarpeelliset varaukset rautatieyhteydestä ja -tunnelista Helsingin ja Tallinnan valille osana tavoitteellista suurnopeusrataa Pietari-Helsinki-Varsova.

Karttaliitteet 1 ja 2