Avoin kirje

Sinulle Hyvä Ystävä,

Maamme ja lähialueidemme kansainvälinen ja taloudellinen kehitys näyttää jatkuvan myönteisenä, mutta haluan tuoda esiin huoleni eräistä uhkista ja niiden torjumisessa vähemmälle huomiolle jääneistä mahdollisuuksista, joilla on kohtalonyhteys. Tarkoitan maamme logistista ja sen kautta myös sosioekonomista syrjäytymistä Skandinavian, EU:n ja Venäjän takapihaksi. Vaikka ”ikkunat ovatkin auki Eurooppaan”, on matka sinne ja sieltä yhä pitkä ja hidas.

Tässä yhteydessä näen lähes historiallisena ja tulevaisuuden mahdollisuutena hankkeen, jota eräät asiantuntijat ja yhteiskunnallisesti valveutuneet ihmiset ovat muutamien vuosien ajan kehitelleet: nopea rautatie Pietarista Helsingin ja Tallinnan kautta Keski-Eurooppaan. Ajatus ei sinänsä ole ristiriitainen virallistenkaan visioiden kanssa – Itärata, Via Baltica, EU:n TEN-strategia ja pohjoinen ulottuvuus – ja lämpimästi siihen ovat suhtautuneet myös maamme presidentti, pääministeri ja liikenneministeri. Viron puolella on jo maankäytön suunnitelmissa varauksia ratalinjalle. EU:n komissio esittää Rail Balticaa vuosien 2007–13 rahoitusohjelmaan. Aletaan saada konkreettista sisältöä strategioihin joita ei ole voitu toteuttaa alistuttaessa sääolojen ja kansainvälisen politiikan kunnioituksen armoille. Idea Suomenlahden ylittävästä junalautasta ja lopulta sen alittavasta rautatietunnelista ja usko kansainväliseen yhteistyöhön Helsingin, Tallinnan ja Pietarin kaupunkien kesken ovat kuitenkin avaamassa suomalaistenkin silmät talousmaantieteelliselle ns kaksoiskaupunki-mallille samaan tapaan kuin muualla maailmassa jo aiemmin – esimerkkeinä Kanaalitunnelin ja Juutinrauman sillan yhteydet.

Kun teknisesti toteuttamiskelpoiseksi todettu kuljetusyhteys Suomesta etelään syntyy, on sen vaikutusalueella ovat paitsi koko läntisen Euroopan talousalue myös itäisen Keski-Euroopan 200-miljoonainen voimakkaasti kasvava talousalue uusine EU:n jäsenvaltioineen. Tuotantolaitokset eri puolella Suomea ovat rataverkon parantuessa jopa yliyön yhteydessä tilaajiin, mikä lisää paikallista jalostusastetta ja vahvistaa alueellisia elinkeinoja. Vaivaton henkilöyhteys suuresta osasta Suomea Euroopan keskuksiin vahvistaa alueiden identiteettiä. Pääkaupunkiseudusta kehittyy kansainvälinen painopiste ja Suomen etelärannikosta kansallinen kasvuvyöhyke. Itämeren alueiden yhteys täydentyy, jos rata rakennetaan myös Vaasan kautta Uumajaan. Investoinnit rahoittuvat kuljetusten siirtyessä nopealle ja halvalle reitille ja kerrannaisvaikutuksin.

Toistaiseksi Suomen logistinen syrjäytyminen näyttää kuitenkin olevan väistämätön tosiasia, sillä Juutinrauman sillan valmistuttua Suomen auto- ja laivasidonnaisten vientikuljetusten epävarmuus, hitaus ja kustannus haittaa kilpailukykyämme entisestään, eikä läntisten tai itäisten liikennekäytävien parantaminen Suomen alueella siihen vaikuta. Mikäli Suomi ei oivalla kansainvälisen yhteistyön mahdollisuutta nyt, se ratkaisuiltaan on pian myöhäistä, sillä Pietarista Varsovaan tai Tallinnaan olevien ratojen parantaminen tulevaisuudessa alentaa Helsingin ja Pietarin yhteyden vain paikallisradaksi, ja Baltian rataverkon parantaminen hidastuu. Suomen talouselämän raskaat vientituotteet voidaan sen jälkeen myydä kannattavasti ehkä vain Venäjälle, mihin olemmekin tottuneet tsaarien aikana. Kuljetusherkän tuotannon työpaikat ja työttömät tosin siirtyvät ehkä Ruotsiin, mihin siihenkin olemme jo tottuneet. Yhteiskunnallisina vaikutuksina kiihtyy alueiden ja väestöryhmien eriytyminen ja syrjäytyminen.

Uhka- ja lupauskuvat ovat niin todellisia ja merkittäviä, että toivon Sinun pysähtyvän kiireissäsi ajattelemaan tilannetta. Lisätietoa on hankkeesta valmisteltu runsaasti, ja toimitutan sitä, jos pyydät. Ehkäpä asianosaisten kanssa keskustelukin olisi aiheellista henkilökohtaisen vaikutelman saamiseksi; olen sen järjestämiseen käytettävissä. Oleellista on mielestäni se, että vaikuttajahen- kilönä Sinä harkitsisit mahdollisuuksiasi ajatuksen selvityttämiseksi ja aikanaan jopa edistämiseksi. Ruohonjuuritasolta ei hanke yhteiskunnan askelmia nouse laajuutensa ja vaikuttavuutensa, niiden aiheuttamien eturistiriitojen, isännättömyytensä, ym syiden takia. Olisi surkuteltavaa, jos joskus sanottaisi: ”Oli ajatus kerran esillä, mutta …”

Tervehtien Väinö Castrén